Mijn Adresboek Adverteren  
Zoeken & Vinden!
 
 

 

Disclaimer

De PaardenGids wordt u aangeboden door depaardengids.nl. Op de inhoud van de site, de daarin opgenomen naam-, nummer- en adresgegevens, de beelden, geluiden, teksten en combinaties daarvan, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten van de door depaardengids aan de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens, berusten bij depaardengids.

Voor gebruik, anders dan hierboven omschreven, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de De Paarden Gids website. depaardengids is bij, naar het oordeel van de uitgever gebleken misbruik, gerechtigd het gebruiksrecht jegens de inbreukmaker zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die depaardengids aan de samenstelling van De Paarden Gids en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. depaardengids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van De Paarden Gids of met de tijdelijke onmogelijkheid De Paarden Gids te kunnen raadplegen.

De informatie op De Paarden Gids, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Op alle vermeldingen en bijbehorende gegevens zijn de algemene voorwaarden voor het plaatsen van advertenties van depaardengids.nl van toepassing. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Op het gebruik en de levering van de De Paarden Gids dienst alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe wettelijk bevoegde rechter.

De Paarden Gids linkt de basisgegevens van bedrijven en instellingen zoals die zijn opgenomen in het depaardengids bestand met hun eventuele homepage elders op het Internet. Het doorlinken en weergeven van de betreffende homepage geschiedt op gestandaardiseerde wijze. Hierbij wordt de op het net gevonden homepage afgebeeld in een popup. Bedrijven die geen prijs stellen op het doorlinken vanuit De Paarden Gids kunnen dit schriftelijk aanmelden bij depaardengids.nl.

  Adverteren | Aanmelden | Contact & Vragen
1